top of page

ADDO Energy uzsāk dalību pētnieciskā projektā.

Updated: Sep 8, 2023


3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā


Projekta Nr. 22-00-A01612-000018


Projekta vadošais partneris: SIA Broccoli

Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA ADDO Energy, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”.


Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt lauksaimniecības nozares attīstību, realizējot nacionāli nozīmīgu uz inovācijām vērstu projektu un ieviešot nozarē jaunus tehniskos risinājumus. Projekta specifiskais mērķis jeb EIP grupas vīzija ir izveidot integrētu un augsti kompetentu starpnozaru konsorciju, lai risinātu vertikālās lauksaimniecības tehnoloģiskās pamatproblēmas - 1) uzlabotu kultūraugu ražu un 2) samazinātu elektroenerģijas patēriņu.


Projekta pirmajos sešos īstenošanas mēnešos, projekta partneri ir uzsākuši šādas aktivitātes:

  • Metodikas izstrāde kultūraugu vizuālai novērtēšanai: Darba grupā, kas sastāvēja no vairāku partneru pārstāvjiem, tika lemts par 11 atsevišķu testa piegājienu realizāciju, katru 45 dienu garumā. Testa laikā tiks veikts bioloģisko rādītāju salīdzinājums, kā arī LED apgaismojuma ietekme starp testu iterācijām. Laboratorijas parametri tiks pielāgoti, pamatojoties uz mākslīgā intelekta atklājumiem un ieteikumiem. Rezultātā izveidots metodisks uzdevums mākslīgā intelekta monitoringa sistēmas izveidei, tai skaitā definētas vizuālas augšanas parametru datu ieguves parametru robežvērtības un datu apstrādes AI algoritma pamatfunkcijas. Aktivitāte tika noslēgta pirmo trīs īstenošanas mēnešu laikā.


  • Aprīkojuma, tehnoloģiju un materiālu iegāde: Izveidotā darba grupa, atbilstoši iepriekš izveidotajai metodikai, identificēja nepieciešamos materiālus un tehniskos risinājumus eksperimentu realizācijas nodrošināšanai. Projekta partneri sastāda tehniskās specifikācijas iegāžu veikšanai.


  • Kultūraugu monitoringa veikšana kontrolētos apstākļos bāzes datu ieguvei un datubāzes izveidei: Identificēti un izveidoti mākslīgā klimata parametri, kuros tiks veikta testa ciklu audzēšana izvēlētajiem kultūraugiem.


  • Algoritmu izstrāde iegūto datu kopu apstrādei: Aktivitātes ietvaros ir piesaistīts AI specialists, kas savu darbību projektā uzsāks šī gada vasarā.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" atbalstu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 370 780,99 Eur, no tiem publiskais finansējums 333 702,89 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm45 views0 comments

Comments


bottom of page